W dniu 13 października 2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 oraz przepisy art. 194 i 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na mocy tych przepisów tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy.

Obowiązkowi temu podlegają wszystkie wskazane w art. 58 spółki prawa handlowego, a więc:

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Natomiast pod pojęciem Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, Beneficjentem Rzeczywistym spółki jest:

  1. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  1. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  2. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  4. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przepis art. 195 ustawy przewiduje 6 miesięczny termin do zgłoszenia danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem 13.10.2019r. Zwrócić należy uwagę na treść art. 60, który wyznacza 7 dniowy termin na zgłoszenie nowo utworzonych spółek oraz zmiany danych podlegających przekazaniu.

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia do powyższego rejestru w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn

POWIĄZANE ARTYKUŁY