W ostatnich dniach media obiegła informacja o wprowadzeniu na terenie Polski w Sylwestra godziny policyjnej.

W jakich godzinach nie będzie można się przemieszczać?

Zgodnie z założeniami godzina policyjna czyli zakaz oraz ograniczenia w przemieszczaniu się będą obowiązywać w noc sylwestrową, tj. 31 grudnia od godziny 19:00 do godz. 6:00 rano 1 stycznia.

Za złamanie zakazu przemieszczania się grozić będą mandaty, których wysokość od niedawna wynosi do 1000 zł.

Czy takie ograniczenia są zgodne z prawem?

Zdaniem jednych prawników – nie, zdaniem drugich – tak. Albowiem zakaz przemieszczenia się w sylwestra będzie niezgodny z aktem najwyższej rangi, czyli z Konstytucją. Natomiast będzie zgodny z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Które przepisy Konstytucji świadczą o bezprawnym charakterze godziny policyjnej w sylwestra?

Art. 52 Konstytucji RP. Każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ust. 3 tego artykułu wskazano, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Natomiast z treści art. 31 ust. 3 wynika, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać istoty tych wolności.

Art. 233 ust. 3. „Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku)”.

Które przepisy mają stanowić podstawę do wprowadzenia godziny policyjnej?

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
art. 46 ust. 2 „Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy (…)”

W rozporządzeniu, o którym wyżej mowa można ustanowić:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się.
Ponadto w art. 46a tej samej ustawy, przeczytamy, że jeżeli rozmiar epidemii przekracza możliwości aparatu państwowego, to Rada Ministrów wydaje rozporządzenie określające zagrożony obszar i rodzaj stosowanych obostrzeń.

Czy zatem należy przestrzegać godziny policyjnej w sylwestra?

Najrozsądniej będzie założyć, iż polski system prawny nie najlepiej sobie radzi z niekonstytucyjnością ustaw i rozporządzeń. Albowiem na rozpatrzenie wniosku w tym zakresie należy czekać latami.

Natomiast stosowanie się do godziny policyjnej, czyli do zakazu przemieszania się w sylwestra, tj.  w dniu 31 grudnia od godziny 19:00 do godz. 6:00 rano 1 stycznia oszczędzi nam niepotrzebnych wydatków i kłopotów.

Co zrobić, gdy Policja będzie chciała wystawić mandat?

To już będzie zależało od Ciebie. Pamiętaj jednak, że masz prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego. W takiej sytuacji sprawa zostanie skierowana do Sądu. A zadaniem Sądu jest rozstrzyganie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Pamiętaj jednak, że:

Konstytucja to najlepszy adwokat.

Wprowadzenie zakazu przemieszczania się w sylwestra, bez jednoczesnego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest niezgodne z konstytucją.

Należy zachować zdrowy rozsądek. Albowiem w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią koronawirusa (COVID-19).

Sprawdź również jak uniknąć płacenia mandatu w Sylwestra.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn