Korzystając z zainteresowania z wydarzeniami dziejącymi się na Ukrainie, warto przypomnieć, że wbrew powszechnej opinii, obywatele Polscy mają możliwość uzyskania zgody na służbę obcym wojsku oraz obcej organizacji wojskowej.

W tym celu należy:

 • złożyć pisemny wniosek sporządzony według załączonego wzoru, złożony do właściwego organu,
 • uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – zgodę Ministra Obrony Narodowej,
 • do wniosku należy dołączyć załączniki  – zgodnie z art. 199a ust. 6 powołanej ustawy;

Pamiętaj! Załącznikami będą:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

 • zaświadczenie właściwego naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,

 • zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

 • oświadczenie wnioskodawcy (na piśmie), że nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,

 • potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

Następnie wniosek taki (wraz z załącznikami) należy przesłać pocztą na adres: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa lub dostarczyć do Punktu Obsługi Klienta, znajdującego się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A – budynek Biura Przepustek, czynny w godzinach od 8:15 do 16:15, w terminie nie późniejszym niż na około 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia wnioskowanej służby.

Natomiast byli żołnierze zawodowi omawiany wniosek (wraz z załącznikami) powinni złożyć do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień.

Z kolei obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający za granicą czasowo powyżej 3 miesięcy składają wniosek wraz z kompletem załączników za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego lub ambasady w kraju przebywania. Wówczas wniosek zwolniony będzie z opłaty skarbowej, natomiast podlega opłacie konsularnej.

Pamiętaj! Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku skierowania obywatela polskiego do komisji lekarskiej w celu określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Warto wiedzieć, że:

 • udzielenie zgody na podjęcie służby nie rodzi odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa jej podjęcia,
 • udzielenie zgody lub odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której można się odwołać,
 • zgody nie udziela się w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz w sytuacji wprowadzenia na całym terytorium RP stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

Pamiętaj! O uzyskanie zgody nie muszą wnioskować obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Pamiętaj! Zgoda na służbę może być udzielona obywatelowi polskiemu tylko w przypadku, gdy:

 • Posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (w Polsce).
 • Nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów.
 • Spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe, służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie zachodzi inna przeszkoda.

Pamiętaj! Nie udziela się zgody obywatelowi polskiemu, pomimo spełnienia innych warunków, który:

 • Został przeniesiony do rezerwy wskutek uznania za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”).

 • Nie spełnił choćby jednego z wymienionych niżej obowiązków:

 • nie zgłoszenia się do rejestracji – jeśli był do niej wzywany,

 • nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

 • nie zgłoszenia się do wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,

 • nie dopełnienia obowiązku stawienia się przed wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie po upływie okresu odroczenia,

 • w przypadku kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku,

 • nie zgłoszenia się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,

 • nie zgłoszenia właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu, jeżeli do ich spełnienia był zobowiązań,

 • braku powołania i nie odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie obywatela,

 • uznania przez właściwą komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. „E”),

 • złożenia wniosku o przeznaczenie do służby zastępczej, przeznaczenia do tej służby, skierowania do odbycia służby zastępczej, odbycia służbę zastępczą, przeniesienia do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia,

 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,

 • odbywania kary pozbawienia wolności lub oczekiwania na jej wykonanie. Znajdowania się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

 • odbywania kary ograniczenia wolności,

 • zaległości podatkowych lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

 • wpisania do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie nie dłuższym niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgoda na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej może być udzielona obywatelowi polskiemu, tylko i wyłącznie, spełniającemu wymienione wyżej wymogi prawne i formalne, w tym braku przeciwskazań Ministra Spraw Zagranicznych oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Pamiętaj! Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmie bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

Opłata skarbowa

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku  o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku. Opłatę skarbową za dokonanie czynności urzędowej (aktualnie 10 zł) należy wpłacić na rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57 lub opłacić w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27.

Poniżej wzory przydatnych dokumentów:

wzor_wniosku_od_1_lipca_2021_r

wypelnienie_wniosku_wzor

klauzula_RODO

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn