Kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub separacji wiążą się zazwyczaj ze znacznym ładunkiem emocjonalnym. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z konfliktem rodziców dziecka, natomiast z drugiej strony – z dziećmi, które nie zawsze potrafią określić swoje potrzeby.

Kontakty z dzieckiem przepisy

Kontakty z dzieckiem uregulowano przede wszystkim w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w kodeksie postępowania cywilnego.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113§1 krio)

Zatem każdy rodzic ma nie tylko prawo ale i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Kontakty te powinny służyć do utrzymywania i umacniania więzi między rodzicem a dzieckiem oraz do zapewnienia mu wsparcia emocjonalnego.

Kontakty z dzieckiem – jak wyglądają?

Należy pamiętać, że kontakt z dzieckiem to nie tylko spotkania osobiste, choć te spełniają istotną rolę. Jeśli rodzic nie może zobaczyć dziecka osobiście, powinien starać się utrzymywać z nim kontakt w inny sposób. Alowiem kontakty z dzieckiem, to również rozmowy telefoniczne, korespondencja czy wideorozmowy.

Ważne jest, aby kontakty z dzieckiem odbywały się w sposób bezpieczny i zgodny z potrzebami dziecka. Rodzice powinni zawsze kierować się dobrem dziecka oraz jego potrzebami emocjonalnymi i fizycznymi.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji (art. 113§2 krio)

Jak uregulować kontakty?

Przede wszystkim polubownie. Jeżeli masz taką możliwość, spróbuj porozumieć się z drugim rodzicem. Mając przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. W tym celu może również skorzystać z pomocy adwokata lub mediatora. Jeśli jednak nie jesteście w stanie sami uzgodnić warunków kontaktów, tj. czasu i miejsca spotkań, wówczas możesz w tej kwestii zwrócić się do sądu rodzinnego o wydanie postanowienia w sprawie uregulowania kontaktów. Sąd podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz potrzeby i możliwości obu rodziców.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów do Sądu Rodzinnego oraz uiścić stosowną opłatę. Można również złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Aby do czasu zakończenia postępowania sądowego, obowiązywało już postanowienie regulujące kwestie kontaktów.

Pamiętaj! Głównym celem takiego zabezpieczenia kontaktów jest zapewnienie dziecku kontaktów z rodzicem, który takich kontaktów został pobawiony.

Przy ustalaniu kontaktów sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak:

  • wiek i potrzeby dziecka,
  • zdrowie i warunki mieszkaniowe rodziców,
  • stosunek rodziców do dziecka i ich zdolność do zapewnienia mu opieki,
  • odległość między miejscem zamieszkania rodziców i dziecka.

Warto pamiętać, że postanowienie sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem nie jest niezmieniana. Jeśli bowiem okoliczności sprawy ulegną zmianie, np. jedno z rodziców zmieni miejsce zamieszkania, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę dotychczasowego rozstrzygnięcia.

Podsumowując, kontakty rodziców z dzieckiem są ważnym elementem umacniania więzi między rodzicami a dzieckiem. Zapewniają dziecku stałą opiekę oraz bliskość z oboma rodzicami. Przy czym najważniejsze jest zawsze dobro dziecka i jego potrzeby.

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn