Trwają prace rządu w zakresie udzielenia pomocy przedsiębiorcom. Albowiem obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego godzi zarówno w osoby fizycznej, jak i prawne.
Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż obecna sytuacja stanowi „siłę wyższą”. Jest to bardzo istotne, albowiem siła wyższa może stanowić asumpt do zmian w zakresie łączących strony umów.
W efekcie czego, zachodzą podstawy do zmiany treści łączącej strony – umów (np. w zakresie kwot czynszu najmu, terminów realizacji, itp.).
Stąd też osoby (np. najemcy, kontrahenci), które wskutek wybuchu epidemii koronawirusa COV – 19 znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, mają podstawę do obniżenia wysokości swoich świadczeń.
W tym celu, takie osoby, mogą skierować pismo do swojego kontrahenta.
Poniżej znajduje się przykładowy wzór takiego pisma.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko/dane przedsiębiorcy

Dane identyfikujące adresata

Działając w imieniu własnym/spółki…., biorąc pod uwagę treść łączącej nas umowy

oświadczam, że:

  1. w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa COV – 19, nastąpiły istotne okoliczności, które stanowią siłę wyższą;
  2. wskutek wyżej wymienionej siły wyższej, nie ponoszę/nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie nieterminową realizację zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

  1. polubowną zmianę treści łączącej nas umowy w zakresie kwoty ……. (np. stanowiącej czynsz najmu) w ten sposób, że powyższa kwota będzie obniżona o 50 proc. licząc od dnia 14 marca 2020 r. do dnia uchylenia zagrożenia epidemicznego;

Uzasadnienie

Na wstępie podnieść należy, iż rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stanowiący siłę wyższą – stan zagrożenia epidemicznego.

Tym samym fakt zagrożenia epidemicznego polegającego na wybuchu epidemii koronawirusa COV – 19 znalazł swoje odniesienie na gruncie wyżej wymienionego aktu normatywnego.

W tym miejscu należy zauważyć, iż dla autora przedmiotowego pisma, powyższa okoliczność o charakterze obiektywnym jest zdarzeniem zewnętrznym. Niemożliwym do przewidzenia, jak również niemożliwym do zapobieżenia (przez autora niniejszego pisma).

W kontekście powyższego podnieść należy, iż zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2011 r. o sygnaturze akt sprawy IV CSK 77/11 „za siłę wyższą uznaje się zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec. Nie ulega wątpliwości, że za siłę wyższą można również uznać działanie władzy państwowej”.

Ponadto wskazać należy, iż w wyniku wyżej wymienionego zdarzenia doszło do ponadprzeciętnej absencji zatrudnionych pracowników (zarówno z przyczyn zdrowotnych, jak i rodzinnych – odwołano bowiem zajęcia we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych).

Jednocześnie podnieść należy, iż wskutek powyższego, znacznie spadły przychody prowadzonej działalności. Albowiem obowiązek dostosowania się do wytycznych organów państwowych w zakresie przeciwdziałania epidemii, w sposób istotny rzutuje na możliwości zarobkowania w okresie pandemii.

Stąd też, skierowanie przedmiotowego pisma jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak w petitum.

Podpis

Pismo word

Pismo

 

 

AUTOR ARTYKUŁU

Adwokat Dariusz Klugmann - Kancelaria Gdańsk

Adwokat, właściciel w Klugmann Kancelaria Adwokacka. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w instytucjach państwowych oraz w roli oskarżyciela publicznego. Dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach i wewnętrznym BIULETYNIE kancelarii. O meandrach prawa potrafi odpowiadać lekko i przystępnie, w czym niewątpliwie pomaga mu długa praktyka rzecznika prasowego.

Oferteo najlepsi 2018
Przeglądnij nasz biuletyn

POWIĄZANE ARTYKUŁY